Uncategorized

Kuran kursu öğrenci takip programı

Madde 34 - 1 Kurslarda Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınları başta olmak üzere Başkanlığımızca tavsiye edilen veya Müftülüklerce uygun görülen, öğreticilerin istifade edebileceği, öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki gelişimine katkı sağlayacak diğer görsel ve yazılı yayınlar bulundurulabilir. Madde 35 - 1 Kur'an kurslarını tanıtmak, Kur'an öğretimini yaygınlaştırmak ve verimliliğini artırmak amacıyla dini, kültürel, eğitsel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenebilir.

Kurs dışında yapılacak faaliyetler, müftünün teklifi üzerine Mülki amirin onayına bağlıdır. Madde 36 - 1 Belirlenen kurallara uymayan, kursun düzen ve disiplinini bozan, verilen ödev ve görevleri yapmayan öğrencilerden yazılı olarak iki defa uyarıldığı hâlde tutum ve davranışlarında düzelme olmayanların bu yönergedeki disiplin hükümleri işletilerek kursla ilişikleri kesilir.

İlişiği kesilen öğrenci, reşit değilse velisine teslim edilir. Madde 37 - 1 Öğrencilerin başka bir kursa naklen gitmeleri halinde, bunların ayrılış ve kayıt işlemleri geciktirilmeden müftülüklerce yapılır. Bu işlem öğrencinin nakledildiği kursun bağlı bulunduğu müftülüğün yazılı talebi üzerine ayrıldığı kursun bağlı olduğu müftülükçe eğitim portalı üzerinden nakil işlemi yapılarak ve varsa öğrenci dosyasının müftülüğe gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilmiş olur.

Madde 38 - 1 Hafızlık eğitim programına dahil edilecek öğrencilerin seçimi ve hafızlık eğitim süresi, Hafızlık Eğitim Programı esaslarına göre belirlenir. Madde 39 - 1 Kurslar, Başkanlıkça tespit edilen ve eğitim-öğretim takviminde belirtilen tarihlerde tatil edilir. Ayrıca doğal afet, ağır hava şartları, salgın hastalık ve diğer sebeplerle okulların tatil edildiği zamanlarda, o yerdeki Kur'an kursları da kendiliğinden tatile girer.

Bu durumda olan yerleşim yerlerindeki yatılı Kur'an kurslarında eğitime mani bir durum olmaması halinde eğitim-öğretime devam edilebilir. Aynı ilçede bu üyeler bulunamazsa, il veya diğer ilçelerden alınır. Öğrencinin sınıf hocası komisyona üye olarak katılır. Komisyona müftü veya görevlendireceği personel başkanlık eder.

30 SORUDA SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI

Madde 41 - 1 Yurt içinde ve yurt dışında hafızlık tespit sınavı komisyonları üç kişiden oluşmak üzere Başkanlıkça teşekkül ettirilir. Komisyon üyelerinin çoğunluğunda hafızlık şartı aranır. Yurt dışında hafızlık tespit sınav komisyonu, din hizmetleri müşavirinin Başkanlığında kurulur, komisyon üyeleri yurt dışında görevli olanlar arasından seçilir.

2018 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı

Madde 42 - 1 Hafızlık tespit sınavları, bu sınavların yapılacağı yerler ve müracaat tarihleri ve istenen belgeler her yıl Başkanlıkça ilan edilir. İlgili müftülük tarafından fotoğraflı ve onaylı Hafızlık Sınavı Giriş Belgesi çıktısı verilir. Madde 43 - 1 Komisyon, müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile üç, kişiden oluşur. Öğrencisi kadın olan Kur'an kurslarına yönelik yapılacak yılsonu sınavları için teşkil edilecek komisyonların, kadın ağırlıklı üyelerden komisyon oluşturulmasına dikkat edilir.

İhtiyaç duyulması halinde birden fazla komisyon kurulabilir. Madde 44 - 1 Ön koşulluluk esasına göre hazırlanmış olan ve birbirinden farklı 4 kur programına katılanlardan belge almak isteyenler için 4 üncü dönemin son haftası kurslarda komisyonca sınav yapılır ve başarı belgeleri belge müftülük tarafından verilir. Yönetici tarafından bir nüshası Müftülüğe verilir diğer nüshası kursta muhafaza edilir.

Bizi takip et

Başarı belgesi alanlar kurstaki "Belge Defteri"ne kaydedilir. Katılım belgesi alanlar deftere kaydedilmez. Her dönem sonunda başarı belgesi alanların listesi EK yönetici tarafından doldurularak müftülüğe teslim edilir. Madde 45 - 1 Başkanlık merkezinde veya Başkanlıkça uygun görülen yer ve zamanlarda hafızlık tespit sınavları yapılır.

Bu sınavlara Kur'an kurslarında veya kendi imkânları ile hafızlığını tamamlayanlar başvurabilir. Madde 46 - 1 Hafızlık tespit sınavlarında değerlendirme ve hafızlık tespit ölçütleri Başkanlıkça belirlenir.

Madde 48 - 1 Kurs ile öğrenci velileri ve vatandaş arasında bütünleşmeyi ve işbirliğini sağlamak amacıyla, ihtiyaç duyulan kurslarda tüzel kişiliği haiz olmayan kurs aile birliği oluşturulur. Birlik, müftünün onayı ile kurulmuş olur. Birlik kurulduğu kursun adını alır.


 • 12222 Yaz Kur'an Kursları Materyalleri (Dökümanlar).
 • EVRAK ARЮЭVЭ?
 • Kuran kursu öğrenci takip programı.
 • bilgisayar kontrol röle devresi.
 • Özellikler.
 • whatsapp yazismalari takip edilebilir mi.

Yönetici, öğretici ve öğrencinin kendisinin; velinin ise öğrencisinin kursla ilişiği kesilince üyeliği düşer. Ancak toplantı yeter sayısı, mevcut yönetim kurulu üye sayısının iki katından az olamaz. Kurul, gündem maddelerini sırası ile görüşür.


 1. face book sifresi kirma.
 2. ilkokul yer belirleme?
 3. KursMax Kurs Yazılımı | Kurs Programı | Öğrenci Takip Programı.
 4. Genel kurulun toplanamaması durumunda 30 gün içinde olağanüstü toplantı yapılır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. İhtiyaçların giderilmesine yönelik yönetim kurulunu yetkilendirir. Görev süresi Ocak ayından diğer Ocak ayına kadar 1 yıldır. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk hafta içinde kursta toplanarak üyeleri arasından bir başkan, bir. Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet eder. Muhasip birliğin gelir- gider işlemlerini, sekreter de yazışmalarını yürütür. Birlik adına yapılan her türlü harcama ile iş ve işlemlere ilişkin yazışmalar kurs yöneticisi ile koordineli yapılır.

  Kararlar oy çokluğuyla alınır. Kararlar, kurs yöneticisinin teklifi müftünün onayı ile uygulamaya konulur. Kurulun görev süresi bir yıldır.

  Kurul, yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini ve hesaplarını inceler. Hazırlayacağı raporu genel kurula sunar. Kurul, yaptığı denetimler sonucu, yönetim kurulunun 49 uncu maddede sayılan görev ve yetkilerine aykırı faaliyetlerini tespit etmesi hâlinde müftülüğü yazılı olarak bilgilendirir.

  Madde 49 - 1 Yönetim Kurulu birlik adına görev yapar.

  Anaokullarında Kuran Kursunu Dayatan Protokolü İptal Edin!

  Kurs aile birliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:. Ayni yardımlar da makbuz karşılığı kabul edilerek kurs yöneticisine teslim edilir. Bunlar noterde tasdik ettirildikten sonra yönetim kurulu karar defterine koçan seri numaraları yazılarak kayıt altına alınır ve ayrıca gelir-gider defteri tutulur. Gelir ve gider makbuzları Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler kadar muhafaza edilir. Madde 51 - 1 Birliğin gelirlerinin, kurs binasının eksiklerinin giderilmesi, eğitim- öğretim giderleri ile maddî imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları ve kursun işleyişine katkı sağlayarak öğrenci sayısını artıracak diğer etkinlikler için harcanması esastır.

  Harcamalar, yönetim kurulu kararıyla belgeye dayalı olarak yapılır. Birlik başkanının bulunmadığı durumlarda başkan yardımcısı yetkilidir. Madde 52 - 1 Kurs aile birlikleri, kurum mevzuatına aykırı çalışmalar ile siyasî faaliyet ve kişilere çıkar sağlayıcı iş ve işlemler yapamaz. Madde 53 - 1 Yönetim kurulu aşağıda belirtilen defter, dosya ve belgelerin tutulması, muhafazası ve düzenlenmesinden sorumludur.

  Madde 55 - 1 Okulların tatil olduğu zamanlarda, kişilerin kendi isteğine küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'i ve mealini öğrenebilmeleri ve dini bilgilerini geliştirebilmeleri, dini içerikli sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanmaları amacıyla müftülüğün teklifi ve mülki amirin onayı ile Yaz Kur'an Kursları açılır. Ayrıca, başta halk eğitim, diğer eğitim ve okul binaları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalardan mülki amirin onayı ile bedelsiz olarak yararlanılabilir.

  Madde 56 - 1 Yaz Kur'an Kurslarında kayıtlar, eğitimin başlamasından bir hafta önce ve ilk haftası yapılır. Bu kursların süresi iki ayı ve haftada beş günü aşamaz. Kursa müracaatlar ilgili cami veya kursa, "Kayıt Dilekçesi" ile yapılır.

  Kuran Kursu Haberleri - Son Dakika Güncel Kuran Kursu Gelişmeleri

  Bilgiler ilgili öğretici tarafından eğitim portalına girilir ve iki nüsha olarak kayıt listesi çıktısı alınır. Bu listenin bir nüshası müftülükte bir nüshası da Yaz Kur'an Kursunun düzenlendiği yerde muhafaza edilir. Kur'an kursları ile camilerin dışında, uygun görülen yerlerde açılan kursların evrakı müftülükçe muhafaza edilir. Madde 57 - 1 Bu kurslarda haftada 5 gün ve günde üç saat eğitim-öğretim yapılır. Madde 58 - 1 Yaz Kur'an Kurslarında öncelikli olarak din hizmetleri sınıfında bulunan personele görev verilir.

  Ayrıca emekli veya çalışanlardan din hizmetleri sınıfında müktesebi bulunanlar, müftünün uygun görmesi halinde görevlendirilebilir. Ayrıca Yaz Kur'an Kursu açılmayan Kur'an kursları ile camilerdeki görevliler, ihtiyaç duyulması halinde müftülükçe diğer kurslarda geçici olarak görevlendirilebilir.

  Madde 59 - 1 Yaz Kur'an Kurslarına katılanlar için bitirme sınavı yapılmaz. Madde 60 - 1 Camilerde Kur'an Öğretimi Kursları; Kur'an kursu bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap veremeyen yerlerde veya arzu eden vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ve meâli ile gerekli dini bilgileri öğretmek amacıyla müftülüğün teklifi ve mülki amirin onayı ile açılır.